คำนำ

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

       เทคโนโลยี คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ หากนำมาใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ก็จะ

ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งทางตรงและอ้อม ในระยะที่ผ่านมามนุษย์ได้พัฒนา

เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในทุกๆ ด้าน แต่ในทางตรงข้าม ผลจากการใช้อย่างขาดสติก็ได้ส่งผล

กระทบต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ดังนี้

     1.ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยสำคัญ

ในการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลถูกทำลาย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(1) การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่

              -  การสูญเสียทรัพยากรดิน เกิดปัญหาการพังทลายของดิน ดินเสื่อมคุณภาพ อันเป็นผล

 จากการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การใช้สารเคมีในการเกษตร

-  การสูญเสียทรัพยากรน้ำ เช่น แหล่งน้ำลำธารถูกทำลาย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำเน่าเสีย

  การทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ย่อยสลายได้ยาก และปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ

-  การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ

            ทำลายป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

-  การสูญเสียทรัพยากรแร่ธาตุ และพลังงานจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำ

            ให้มีการนำทรัพยากรแร่ธาตุมาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพลังงาน ปีหนึ่งๆ ต้องสูญเสียงบประมาณ

            ในการจัดหาพลังงานมาใช้เป็นจำนวนมหาศาล

                     (2) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  หลังจากสิ่งมีชีวิตก่อกำเนิดขึ้นบนโลก จากนั้น

            ได้วิวัฒนาการเพิ่มจำนวนและชนิดมากขึ้นตามลำดับ ต่อจากนั้นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม

            ตามธรรมชาติทำให้สิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มสูญพันธุ์อย่างช้า และมีการคาดการณ์ว่าสิ่งมีชีวิตจะมีอัตราการ

            สูญพันธุ์ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 เท่า

                    (3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กิจกรรมของมนุษย์หลายประการมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

            ภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้

-  การเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) สาเหตุสืบเนื่องมาจากการสะสม

            ของก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ เช่น ก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้

            เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซสิ่งมีชีวิตและก๊าซทีเธน ซึ่งเกิดจากการเน่าเปื่อยของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น ซึ่งจะส่งผล                                                                          

            กระทบต่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ เนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ระบบนิเวศน์จะเปลี่ยนแปลงจากภาวะ

            ปัจจุบัน

                      - บรรยากาศโอโซนถูกทำลาย ในปัจจุบันได้เกิดภาวะที่รุนแรงขึ้นกับโลก และกำลังมีผลกระทบ

             ต่อสิ่งมีชีวิตสะจนมากเกินไปการดูด      

รังสีความร้อนเกิดการไม่สมดุล โดยมีการ

ดูดซับเพิ่มมากขึ้น คือดูดซับส่วนที่โลก

สะท้อนกลับออกไปของบรรยากาศ ทำ

ให้รังสีความร้อนนั้นสะท้อนเข้ามายังโลก

มีผลทำให้เกิดโลกร้อนขึ้น

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ภาวะเรือนกระจก

ภาวะเรือนกระจก คือ ภาวะที่กลุ่มของก๊าซ

ชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลก

ไว้กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ

5ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ CFCS

ออกไซด์ของไนโตรเจนมีเธน โอโซน

ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง

ของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการ

ดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผล

ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิต

ต่างๆจะอาศัยอยู่ได้