กำเนิดดวงอาทิตย์

ตั้งแต่เริ่มแรกที่มนุษย์ยุคแรกอาศัยอยู่บนโลก พวกเขาได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้า และรู้สึกสงสัยว่ามีอะไรอยู่บนท้องฟ้าและมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหย่เชื่อกันว่าหนึ่งล้านปีมาแล้วได้เกิดการระเบิดวัตถุที่แตกออกจากการระเบิดได้หมุนเคว้งคว้างบนอวกาศ และไกลออกไปในอวกาศกลุ่มฝุ่นและแก๊สจับตัวกันเข้ากลุ่มฝุ่นบางกลุ่มจะมีความหนากว่ามีความร้อนจนกระทั่งมีอุณหภูมิสูงและทำให้มันเริ่มมีแสงส่วางนี่ คือ การกำเนิดของดาวฤกษ์ หนึ่งในดาวฤกษ์ดังกล่าวก็คือ ดวงอาทิตย์กลุ่มต่างๆของดาวฤกษืล้านดวงหรือกาแล็กซีก็ก่อตัวขึ้นมีกาแล็กซนับไม่ถ้วนในอวกาศ

ชาญชัย อาจินสมาจาร. พลังงานดวงอาทิตย์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2536.โดย : นางสาว nuchjaree pilaphim, ripw konglung 13180, วันที่ 18 เมษายน 2545