ทำไมสัตว์ทะเลทราบทนความร้อนได้

พวกสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายใช้วิธีขุดรูอาศัยอยู่ใต้ดินในเวลากลางวัน เป็นการตัดปัญหาเกี่ยวกับความร้อน สัตว์พวกนี้ส่วนมาก เช่น หนูตัวเล็ก ๆ ไม่สามารถจะทนความร้อนของแสงแดดตอนเที่ยงวันได้นานนัก อุณหภูมิสูงสุดที่มันพอจะทนได้คือ 35 องศาเซลเซียล เท่านั้น แต่ที่สัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้ก็เพราะมันใช้วิธีขุดรูอยู่ในเวลากลางวันและออกหากินในเวลากลางคืน ภายในรูใต้ดินที่อาศัยอยู่จะมีอุณหภูมิไม่เกิน 33 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ยแล้วจะมีอุณหภูมิประมาณ 27 องศาเซลเซียสเท่านั้น อุณหภูมิเฉลี่ยภายในรูจะต่ำกว่าอุณหภูมิบนผิวดินในเวลากลางวันถึง 30 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืนอุณหภูมิบนผิวดินจะเย็นลงมากอย่างรวดเร็ว แต่ภายในรูจะมีอุณหภูมิตามเดิม และอุ่นกว่าอุณหภิมิบนผิวดินถึง 15 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิภายในรูใต้ดินจะคงที่อยู่เสมอแต่ความชื้นมักจะเพิ่มขึ้นขณะที่สัตว์นั้นอยู่ในรู เนื่องจากไอน้ำที่ระเหยจากตัวของมัน บ้านใต้ดินของสัตว์เหล่านี้จึงทำหน้าที่ป้องกันทั้งในด้านที่เกี่ยวกับุอณหภูมิและป้องกันการสูญเสียน้ำจากร่างกายด้วย

ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ . วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน . ครังที่ 4 . กรุงเทพ :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,2530.โดย : นางสาว nongyao busarakam, ripw klong luang patumtani 13180, วันที่ 20 เมษายน 2545