การแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบ (Factor)

ตัวประกอบเฉพาะ คือ ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะของจำนวนใด ๆ
เช่น 1, 2, 4, 8 เป็นตัวประกอบของ 8
มี 2 เท่านั้นเป็นจำนวนเฉพาะ
ตัวประกอบเฉพาะของ 8 คือ 2 เท่านั้น
36 แยกตัวประกอบได้เป็น 2 x 2 x 3 x 3
จะเห็นได้ว่า 2 และ 3 เป็นตัวประกอบเฉพาะของ 36 เราเรียกการคูณตัวประกอบเฉพาะว่าเป็นการแยกตัวประกอบ
ดังนั้น จำนวน 36 แยกตัวประกอบได้คือ 2 x 2 x 3 x 3 ถ้าตัวประกอบเฉพาะตัวใดเขียนซ้ำ ๆ กัน เราอาจเขียนในรูปของเลขยกกำลัง เช่น
2 x 2 x 3 x 3 เป็นการแยกตัวประกอบของ 36
ดังนั้น
เป็นการแยกตัวประกอบของ 36โดย : นาย บรรจบ ชุ่มจันทร์จิรา, โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา, วันที่ 26 เมษายน 2545