สมการพหุนาม
การแก้สมการพหุนาม
Polynomial in one variable equation

การแก้สมการพหุนามที่มีกำลังตั้งแต่ 3 ขึ้นไป หลักทั่ว ๆ ไป

(1) พยายามแยกสมการพหุนามที่กำหนดให้เป็นวงเล็บคูณกัน โดยถ้าเป็นไปได้ แต่ละวงเล็บตัวแปรควรมี
กำลังสูงสุดเป็น 1 จากนั้น นำแต่ละวงเล็บเท่ากับศูนย์ หาค่า ตัวแปร

(2) ในกรณีที่แยกเป็นวงเล็บคูณกันแล้ว ไม่สามารถทำอย่างข้อ (1) ได้ก็ต้องพยายามทำให้ แต่ละวงเล็บมี
กำลังสูงสุดของตัวแปร ไม่เกิน 2 และนำแต่ละวงเล็บเท่ากับศูนย์ หาค่าตัวแปรโดยใช้

สูตร

เข้ามาช่วย
(3) การแยกเป็นวงเล็บคูณกัน อาจจะใช้หลักการแยกตัวประกอบธรรมดา ทฤษฎีบทตัวประกอบหรือการหารสังเคราะห์ ช่วยก็แล้วแต่กรณี หรือความถนัด


เจริญ ภูภัทรพงศ์ และคณะ คู่มือและเทคนิคคิดลัดโจทย์คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : ธรรมบัณฑิตโดย : นางสาว ฐาปนันท์ อ้นภู, โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ต.ป่าเซ่า อ.เมือง, วันที่ 26 เมษายน 2545