จำปีสิรินธร

เป็นจำปีชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยนักวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin พรรณไม้จำปีถือว่าเป็นไม้เก่าแก่ชนิดหนี่งที่มีความเก่าแก่ดึกดำบรรพ์มากที่สุดของพืชชั้นสูงหรือพืชมีดอกเป็นพืชที่มีความใกล้เคียงกับบรรพบุรุษเดิมมากที่สุด ทั่วโลกมีจำปีอยู่ 5 สกุลรวมทั้งหมด 224 (ตามการจำแนกในปี พ.ศ.2543 )ในประเทศไทยพบพรรณไม้ในวงศ์จำปีพื้นเมืองทั้งหมด 21 ชนิด จำปีสิรินธรเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 20-30 เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก 30- 100 ซม.เปลือกลำต้นหนาแตกเป็นร่องลึก ใบอ่อนมีขนปกคลุมมากทั้งสองด้านและน้อยลงเมื่อใบแก่ ใบรูปรีปลายใบมนเวลาเมื่อแห้งจะไม่โค้งดอกมีมีสีขาวนวลมีกลีบดอก12-15 กลีบดอกยาว4.5-5ซมเมื่อแย้มโคนกลีบนอกมีสีเขียว
อ่อน เริ่มแย้มและส่งกลิ่นตั้งแต่พลบค่ำดอกบานอยู่ได้ 2 วันเมื่อใกล้โรยกลีบดอกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมีผลเป็นช่อยาว 4- 6 ซม.มีผลย่อย 15- 25 ผลแต่ละผลมีเมล็ด 1-6 เมล็ดมีฤดูดอกบานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมพบขึ้นอยู่ในบริเวญชุ่มน้ำหรือป่าพรุน้ำจืดเป็นพืชในจังหวัดลพบุรีเฉพาะถิ่นของประเทศไทย(Endemic to thialand )จำปีสิรินธรจึงเป็นจำปีเพียงชนิดเดียวของโลกที่ขึ้นอยู่ในป่าพรุและมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นซึ่ง วท. จะได้วิจัยในเรื่องการขยายพันธืนอกถิ่นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ต่อไป
ปิยะ เฉลิมกลิ่น. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2544.


โดย : นางสาว suteera liangporasertsiri, ปทุมธานี, วันที่ 6 พฤษภาคม 2545