รวมสูตรและกฎ เรื่องการแปรผัน

การแปรผัน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่า โดยที่สิ่งหนึ่งเปลี่ยนไป แล้วอีกสิ่งหนึ่ง (หรือหลายสิ่ง) เปลี่ยนไปเป็นสัดส่วนกัน

การแปรผันมี 3 ประเภท
1. การแปรผันตรง คือ การแปรผันที่ปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย และเพิ่มด้วยอัตราส่วนคงที่
ถ้า x,y เป็นปริมาตรใดๆ y แปรผันตรงกับ x เขียนแทนด้วย y  x แล้ว y = kx เมื่อ k เป็นค่าคงตัว , k  0 เรียก k ว่า ค่าคงตัวของการแปรผัน
สัญลักษณ์  แทน การแปรผันตรง
ถ้า y x แล้ว y = kx , k เป็นค่าคงตัวที่ k  0
กราฟของการแปรผันตรงเป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ k
2. การแปรผันแบบผกผัน คือ การแปรผันที่ปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกปริมาณหนึ่งลดลงด้วยอัตราส่วนคงที่
ถ้า x,y แทนปริมาณใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ y แปรผันแบบผกผันกับ x (คือแปรผันตรงกับ 1/x นั่นเอง) เขียนแทนด้วย y  x แล้ว y = k (1/x) โดยที่ k เป็นค่าคงตัว , k  0 เรียก k ว่า ค่าคงตัวของการแปรผัน
ถ้า y  x แล้ว y =k/x เมื่อ k เป็นค่าคงตัวที่ k  0
3. การแปรผันต่อเนื่อง
ให้ x,y1,y2,y3 แทนปริมาณใด
x แปรผันโดยตรงกับ y1,y2,y3 หมายถึง x  y1,y2และ y3
ถ้า x  y1,y2 และ y3 แล้ว x = k(y1)(y2)(y3)


ที่มา : หนังสือรวมสูตร-กฎคณิตศาสตร์แผนใหม่ ม.ต้น 1-2-3โดย : นางสาว ธนพร โสดาบรรลุ์, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 19 พฤศจิกายน 2544