ฐานนิยม

ฐานนิยม (Mode) ใช้สัญลักษณ์ Mod
การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
ฐานนิยม คือ ค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด
ถ้าค่าสังเกตมีจำนวนเท่ากันแสดงว่าข้อมูลนั้นไม่มีฐานนิยม
จงหาฐานนิยมข้อมูลต่อไปนี้
1. 12, 15, 17, 13, 15
ฐานนิยม เท่ากับ 15
2. 60, 61, 63, 62, 60, 63, 60, 66, 63, 61
ฐานนิยม เท่ากับ 60 , 63
3. 10, 15, 17, 13, 18
ฐานนิยม ไม่มี
4. 6, 5, 1, 3, 1, 8, 6, 5, 3, 8
ฐานนิยม ไม่มีโดย : นาง รสริน แสงศิริ, รร.ปทุมวิไล, วันที่ 21 พฤษภาคม 2545