,มัธยฐาน

มัธยฐาน (Median)
มัธยฐาน ใช้สัญลักษณ์ Med คือ ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงข้อมูลตามลำดับจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย
การหามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ ต้องหาตำแหน่งของมัธยฐานก่อน
ถ้าข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคี่ ตำแหน่งมัธยฐานจะอยู่ตรงกลาง ข้อมูลตรงกลางคือมัธยฐาน
ถ้าข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคู่ ค่ามัธยฐานจะต้องนำข้อมูลตรงกลางสองจำนวนมารวมกันแล้วหารด้วยสอง
จงหามัธยฐานของข้อมูลต่อไปนี้
1. 12, 15, 17, 13, 18
เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก 12 , 13 , 15 , 17 , 18 ข้อมูลมีทั้งหมด 5 ตัว
ตำแหน่งมัธยฐานจะอยู่ตำแหน่งที่ 3
ได้มัธยฐานเท่ากับ 15
2. 60, 61, 63, 62, 60, 63, 60, 66
เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก 60 , 60 , 60 , 61 , 62 , 63 , 63 , 66 ข้อมูลมีทั้งหมด 8 ตัว
ได้มัธยฐานเท่ากับ 61.5
โดย : นาง รสริน แสงศิริ, รร.ปทุมวิไล, วันที่ 22 พฤษภาคม 2545