ประพจน์

ประพจน์ (Statement)
ประพจน์ คือ ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่เป็นจริงหรือเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประโยคที่เป็นประพจน์ เช่น
1. 5 + 6 = 11
2. 3 < - 6
3. 10 เป็นคำตอบของสมการ x – 1 = 7
4. พ.ศ. 2550 เกิดน้ำท่วมโลก
5. มีจำนวนจริงบางจำนวน x - 5 = 8
6. 0 ไม่เป็นจำนวนคู่
ประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ ได้แก่ ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง ห้าม ขอร้อง อ้อนวอน ประโยคอุทาน ประโยคแสดงความรารถนา และสุภาษิต คำพังเพย เช่น
1. ขอให้โชคดี
2. กรุณาอย่าส่งเสียงดัง
3. 5 + 6 มีค่าเท่าใด
4. น้ำขึ้นให้รีบตัก
5. x < 5
6. ทรงพระเจริญ
7. เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย
8. อย่าเดินลัดสนาม
9. คุณพระช่วย
โดย : นาง รสริน แสงศิริ, รร.ปทุมวิไล, วันที่ 22 พฤษภาคม 2545