จุดตัดของกราฟบนแกน X และแกน Y

จุดตัดของกราฟบนแกน x และ Y
ถ้าเส้นตรงตัดแกน X ที่จุด ( a , 0 ) เรียก a ว่าระยะตัดแกน X ( x – intercept)
ถ้าเส้นตรงตัดแกน Y ที่จุด ( 0 , b ) เรียก b ว่าระยะตัดแกน Y ( y – intercept)
จากสมการ y = 2x + 6 จงหาระยะตัดแกน X และระยะตัดแกน Y
จากสมการ y = 2x + 6
หาระยะตัดแกน X นั่นคือให้ ัy = 0 ได้ 2 x = -6 , x = -3
กราฟตัดแกน X ที่จุด (-3 , 0) นั่นคือระยะตัดแกน X เป็น -3
จากสมการ y = 2x + 6
หาระยะตัดแกน Y นั่นคือให้ x = 0 ได้ y = 6
กราฟตัดแกน Y ที่จุด ( 0 , 6 ) นั่นคือระยะตัดแกน Y เป็น 6โดย : นาง รสริน แสงศิริ, รร.ปทุมวิไล, วันที่ 22 พฤษภาคม 2545