ความเข้มข้นของสารละลาย


ความเข้มข้นของสารละลาย
1. สารละลายเจือจาง คือ สารละลายของเหลวที่มีปริมาณตัวถูกละลายน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของตัวทำละลาย
2. สารละลายเข้มข้น คือ สารละลายของเหลวที่มีปริมาณตัวถูกละลายจำนวนมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของตัวทำละลาย
3. สารละลายอิ่มตัว คือ สารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายอยู่ได้มากที่สุด ณ อุณหภูมิหนึ่ง เช่น ละลายเกลือจำนวนหนึ่งลงในน้ำ ปรากฏว่าเกลือไม่สามารถละลายได้เพิ่มอีก ณ อุณหภูมิขณะนั้น จึงเรียกน้ำเกลือในสภาพเช่นนี้ว่าเป็น สารละลายอิ่มตัวโดย : นาง กมลทิน พรมประไพ, ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี, วันที่ 10 มิถุนายน 2545