โครงงานคณิตศาสตร์

บทคัดย่อ
โครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง เตะมุมไหนดีที่สุด

กีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เล่น โดยเฉพาะในปัจจุบันฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนให้ความนิยม หัวใจสำคัญของการเล่นฟุตบอล คือ การเตะให้ลูกเข้าประตูของฝ่ายตรงข้าม
ทางกลุ่มจึงได้หาวิธีการที่จะทำให้การเตะลูกเข้าประตูมีความแน่นอน โดยการหามุมและเปรียบเทียบว่ามุมขนาดกี่องศาที่ผู้เตะยืนกับลูกฟุตบอล จึงจะทำให้ลูกเข้าประตูได้จำนวนมากที่สุด ซึ่งได้แบ่งมุมที่ให้ผู้เตะยืนทำมุมกับลูกฟุตบอล 5 มุม ประกอบด้วย มุม 0 องศา ซ้าย /ขวามือ มุม 45 องศา ซ้าย / ขวามือ และมุม 90 องศา ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายจำนวน 10 คน เป็นผู้เตะลูกฟุตบอลโดยไม่มีผู้รักษาประตู แต่ละคนต้องเตะคนละ 5 ครั้ง จำนวน 5 มุม ลูกฟุตบอลวางอยู่ตรงกลางประตู ระยะห่างจากประตู 15 เมตร และระยะห่างจากผู้เตะถึงลูกฟุตบอล 2 เมตร โดยใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
จากการทดลองผลปรากฏว่าผู้เตะทำมุมกับลูกฟุตบอลขนาด 90 องศา จำนวนลูกที่เตะเข้าประตูมากที่สุด 9 ลูก จาก 10 ลูก คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนผู้เตะทำมุมกับลูกฟุตบอลขนาด 45 องศา ซ้ายมือ จำนวนลูกที่เตะเข้าประตูน้อยที่สุด 7 ลูก จาก 10 ลูก คิดเป็นร้อยละ 70
จัดทำโดย
1. เด็กหญิงปภัสรา คำโกน
2. เด็กหญิงสิริประภา ดาวัลย์
3. เด็กชายสุวิทย์ มาลาสาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2544
อาจารย์ที่ปรึกษาโดย : นางสาว เบญจพร สายแวว, บ้านขามเปี้ย, วันที่ 15 มกราคม 2545