หน่วยต่าง ๆ ที่ควรทราบ

 

หน่วยต่าง ๆ ที่ควรทราบ

 

หน่วยความยาว

มาตราเมตริก 1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร

1 เมตร = 100 เซนติเมตร

1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร

มาตราไทย 12 นิ้ว = 1 คืบ

2 คืบ = 1 ศอก

20 วา = 1 เส้น

400 เส้น = 1 โยชน์

มาตราอังกฤษ 12 นิ้ว = 1 ฟุต

3 ฟุต = 1 หลา

1,760 หลา = 1 ไมล์

เทียบหน่วยความยาวระหว่างมาตราต่าง ๆ

1 วา = 2 เมตร

1 ไมล์ = 1.6 กิโลเมตร

= 40 เส้น

1 ฟุต = 31.5 เซนติเมตร

1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร

หน่วยพื้นที่

มาตราเมตริก 1 ตารางกิโลเมตร = 1,000,000 ตารางเมตร

1 ตารางเมตร = 10,000 ตารางเซนติเมตร

มาตราไทย 100 ตารางวา = 1 งาน

4 งาน = 1 ไร่

400 ตารางวา = 1 ไร่

มาตราอังกฤษ 1 เฮกตาร์ = 1.5 เอเคอร์

1 เอเคอร์ = 4,840 ตารางหลา

เทียบหน่วยพื้นที่ระหว่างมาตราต่าง ๆ

1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร

1 เอเคอร์ = 2.5 ไร่

หน่วยความจุ (หน่วยปริมาตร)

มาตราเมตริก 1 กิโลลิตร = 1,000 ลิตร

1 ลิตร = 100 เซนติลิตร

มาตราไทย 1 เกวียน = 2 บั้น

1 บั้น = 50 ถัง

1 ถัง = 20 ทะนาน

1 เกวียน = 100 ถัง

มาตราอังกฤษ 114 ลูกบาศก์นิ้ว = 1 ลูกบาศก์ฟุต

1 ลูกบาศก์ฟุต = 6.24 แกลลอน

เทียบหน่วยความจุในมาตราต่าง ๆ

1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 แกนลอน = 4.54 ลิตร

1 ถัง = 20 ลิตร

 


โดย : นางสาว เบญจพร สายแวว, บ้านขามเปี้ย, วันที่ 15 มกราคม 2545