แร่


แร่ หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่พบได้ทั้งในดิน ในหิน ในน้ำและในอากาศ แร่ที่พบในลักษณะที่เป็นธาตุ ได้แก่ ทองคำ ทองคำขาว และเงิน ส่วนใหญ่แล้วจะพบในรูปของสารประกอบอนินทรีย์ เช่น สารประกอบออกไซด์ ( มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ ) สารประกอบซัลไฟด์ ( มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย ) และสารประกอบคาร์บอเนต
แร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (exhausting natural resources ) มนุษย์รู้จักนำแร่มาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในทุกยุคทุกสมัย เช่น ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใช้ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์ ยวดยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกสบาย เช่น ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ทำโลหะผสม ใช้ทำเครื่องประดับ เช่น เชื้อเพลิงให้ความร้อน เป็นต้น
แร่ต่าง ๆ มีลักษณะการกำเนิดแตกต่างกัน เช่น เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืด ( magma ) ที่ร้อนและหลอมเหลวอยู่ภาคใต้เปลือกโลก หรือเกิดจากปฏิกิริยาเคมีของธาตุหรือสารประกอบใต้ความกดดันและอุณหภูมิที่พอเหมาะ หรือเกิดจากการละลายของน้ำร้อนหรือก๊าซร้อน เช่น บริเวณใต้ปล่องภูเขาไฟหรือบ่อน้ำพุร้อน น้ำร้อนเหล่านี้จะละลายแร่ธาตุต่างๆ เมื่อน้ำร้อนเย็นตัวลงแร่จะตกผลึกกลายเป็นสายแร่ แทรกตัวอยู่ตามรอยแตกหรือช่องว่างในหิน แร่บางชนิดใช้เวลาในการเกิดเป็นแสน ๆ ปี หรือล้านปี ภายใต้อิทธิพลของความร้อนและความดัน



โดย : นาง บุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร, โรงเรียนวัดป่าประดู่, วันที่ 22 มิถุนายน 2545