หลักสูตรคณิตศาสตร์

มาตรฐานการเรียนช่วงชั้น / สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3

มาตรฐานการเรียนช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ค 1.1

1.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเต็มบวก เต็มลบ เต็มศูนย์และจำนวนตรรกยะ

จำนวนตรรกยะ

 • จำนวนเต็ม
 • เศษส่วน
 • ทศนิยม

2. รู้จักจำนวนอตรรกยะและจำนวนจริง

 • จำนวนอตรรกยะ
 • จำนวนจริง

3. เข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

 • อัตราส่วน
 • สัดส่วน
 • ร้อยละ
 • นำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนร้อยละไปแก้ปัญหา

4.เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและสามารถเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์(scientific notation)(เมื่อ 1£ A< 10และ n เป็นจำนวนเต็ม)ได้

 • เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 • การเขียนจำนวนใหอยู่ในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์(scientific notation)(
เมื่อ 1£ A< 10 และ n เป็นจำนวนเต์มบวก)

5.เข้าใจเกี่ยวกับรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง

 • รากที่ 2
 • รากที่ 3

ค 1.2

1. บวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยมเลขยกกำลังและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

 1. การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
 • จำนวนเต็ม
 • เศษส่วน
 • ทศนิยม
 1. การคูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

มาตรฐานการเรียนช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

2.หารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

 • การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ
 • การหารากที่สามโดยการแยกตัวประกอบ
 • การนำความรู้เรื่องรากที่สองและรากที่สามไปใช้แก้ปัญหา

3. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ และการหารการยกกำลังและการหารากของจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะ พร้อมทั้งบอกความสัมพันธ์ของการดำเนินการของจำนวนต่างๆได้

 • การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม

4.ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณและการแก้ปัญหา

 • การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณและการแก้ปัญหา

ค 1.3

1มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณค่าและนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

 

 • การประมาณค่า
 • การนำการประมาณค่าไปใช้แก้ปัญหา

2. หารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริงโดยการประมาณ การเปิดตารางหรือการใช้เครื่องคำนวณและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

 • การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริงโดยใช้การประมาณ การเปิดตารางหรือการใช้เครื่องคำนวณ
 • การนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา

ค 1.4

1.เข้าใจสมบัติต่างๆเกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

 • สมบัติต่างๆในระบบจำนวนเต็ม
 • การนำสมบัติต่างๆไปใช้แก้ปัญหา

2.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนในระบบจำนวนจริง

 • ระบบจำนวนจริง
   


แหล่งอ้างอิง : สุพรรณี ภิรมย์ภักดี โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

โดย : นางสาว สุพรรณี ภิรมย์ภักดี, โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก, วันที่ 31 กรกฎาคม 2545