ปริมาณเวกเตอร์

 

 


 

ปริมาณทางกายภาพ

!

ปริมาณฐาน  ------------ปริมาณอนุพันธ์

!

ปริมาณสเกล่าร์         ปริมาณเวกเตอร์

 

ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity)

บอกแต่ ขนาด เพียงอย่างเดียวก็ จะมีความหมายสมบูรณ์

ชัดเจน เช่น มวล , เวลา , อุณหภูมิ ...

 

ปริมาณเวกเตอร์  (vector quantity)

เป็นปริมาณที่จำเป็นต้องบอกทั้ง ขนาด และทิศทางด้วย

จึงจะได้ ความหมายสมบูรณ์

ชัดเจน เช่น แรง , การกระจัด , ความเร็ว ..

 

   รอ....อีกหน่อยนะครับ

โดย : นาย สุพจน์ ชุณหะเพศย์, โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, วันที่ 14 สิงหาคม 2545