งานวิจัยการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมชื่อเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ผู้เสนอ ชื่อ นายเสรี อินทร์คง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2543 ของโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ที่เลือกเรียนวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 44 คน ใช้เวลาในการทดลอง 36 คาบ คาบละ 50 นาที ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง เป็นรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (ค 031) แบบแผนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาผลการเรียนรู้ และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ t–test แบบ one–sample test สำหรับการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใช้สถิติ t–test แบบ dependent
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า
1. ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนแต่ละชุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดย : นาย เสรี อินทร์คง, โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์, วันที่ 31 ตุลาคม 2544