การสังเคราะ DNA


การสังเคราะห์ DNA (DNA replication)

การสังเคราะห์ DNA เป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้ทั้งภายในเซลล์และภายนอกเซลล์ ซึ่งพอสรุปไดัดังนี้
1. เมื่อจะมีการสังเคราะห์ DNA เกิดขึ้น สายพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายของ DNA ต้นแบบจะแยกห่างออกจากกัน โดยพันธะไฮโดรเจน ซึ่งยึดสายทั้งสองสลายตัว เพราะเป็นพันธะที่ไม่แข็งแรง
2. การแยกออกจากกันนี้ก็เพื่อเปิดช่องให้นิวคลีโอไทด์ที่เป็นวัตถุดิบได้เข้าไปจับคู่กับเบสของนิวคลีโอไทด์ที่มีอยู่แล้วในสายเดิม โดย A คู่กับ T และ C คู่กับ G3. นิวคลีโอไทด์ ที่เข้าไปใหม่นี้จะเชื่อมติดกัน โดยการทำงานของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เชื่อมนิวคลีโอไทด์เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเริ่มจากปลาย 5’ ไปยังปลาย 3’
4. ดังนั้นจาก DNA ที่เป็นต้นแบบ 1 โมเลกุลจะได้ DNA จากการสังเคราะห์ 2 โมเลกุลโดยแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยสายพอลินิวคลีโอไทด์เดิม 1 สาย และสายนิวคลีโอไทด์ ใหม่ 1 สาย ซึ่งมีลำดับนิวคลีโอไทด์เหมือนเดิมทุกประการ
5. DNA แต่ละโมเลกุลที่เกิดขึ้น จะประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์เดิม 1 สายและสายพอลินิวคลีโอไทด์ใหม่ 1 สาย กระบวนการสังเคราะห์ DNA นี้เรียกว่า ดีเอ็นเอ เรพลิเคชัน (DNA replication)
โดย : นาง จงกลฌี เอี่ยมเพชราพงศ์, โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี, วันที่ 7 ธันวาคม 2544