นิกายของศาสนาคริสต์

 

         นิกายโรมันคาทอลิก     นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายดั้งเดิมโดยศาสนิกชนที่นับถือศาสนานี้เชื่อว่าหลักธรรมที่ตนนับถือเเละสถาบันที่ตนสังกัดสืบทอดมาจากพระเยซูคริสต์  จึงถือว่านิกายของตนเป็นศูนย์รวมของศาสนาคริสต์ที่มีมาตั้งเเต่เริ่มต้นประมุขของนิกายโรมันคาทอลิกเรียกว่า   พระสันตะปาปาประทับอยู่      กรุงวาติกัน

นิกายออร์ทอด็อก         นิกายออร์ทอด็อกเกิดจากการที่จักรวรรดิโรมันถูกเเบ่งออกเป็น ภาค  คือโรมเก่าเเละโรมใหม่โดยโรมใหม่ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสเเตนติโนปิลได้เเต่งตั้งประมุขทางศาสนาขึ้นมาให้มีอํานาจเสมอกับสังฆราชที่กรุงโรมเก่าเหตุการครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับศาสนจักร จนนําไปสุ่การเเตกเเยกเป็น นิกายโดยศาสนิกชนที่กรุงคอนสเเตนติดนเปิลได้ประกาศเเยกตัวตั้งนิกายออร์ทอด็อกขึ้นมาเเต่หลักความเชื่อยังคงคล้ายกับนิกายเดิมอยู่มาก

         นิกายโปรเตสเเตนต์      โปรเตสเเตนเป็นชื่อรวมของกลุมชาวคริสต์หลายๆกลุ่มเกิดมาจากการที่พระชาวเยอรมัน  ชื่อ  มาร์ติ   ลูเธอร์เห็นว่าศาสนจักรมีความไม่เหมาะสมจึงเเยกออกมาตั้งนิกายใหม่  หลังจากลูเธอร์ตั้งนิกายใหม่ก้มีการรวมตัวในลักษณะเช่นนี้อีกหลายกลุ่มเเละไม่ถือว่าพระสันตปาปาเป็นผู้นําศาสนาของตน