สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ

สังคม วัฒธรรมและภูมิปัญญาไทย

สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบ มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีความเคารพผู้ใหญ่มีวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่กาย อาหารการกิน การละเล่น โบราณสถาน โบราณวัตถุและนอกจากนี้ยังได้มีการรับเอาวัฒนธรรมขอชาติอื่นมาผสมผสานและดัดแปลงให้เหมาะสมกับสังคมไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรมของไทยแหล่งอ้างอิง : หนังสือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย : เด็กชาย ภัคพล อิทธิเกษม, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 11 กันยายน 2546