แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่

  1. ความสำคัญของแผนที่
  2. เนื่องจากแผนที่เป็นที่รวมข้อมูลประเภทต่างๆ ตามประเภทหรือชนิดของแผนที่ จึงสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปเห็นพื้นที่จริงหรือหากจะใช้แผนที่เพื่อการเดินทางก็จะสะดวกและถึงที่หมายได้ถูกต้อง จึงกล่าวได้ว่าแผนที่ให้ประโยชน์และช่วยให้ผู้ใช้สามารถรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลกอย่างกว้างไกล ถูกต้อง และประหยัด

  3. ชนิดของแผนที่
  4. แบ่งแผนที่ได้เป็น 3 ชนิด ตามการใช้งาน ได้แก่

   1)แผนที่ทางภูมิประเทศ

   เป็นแผนที่ที่แสดงลักษณะความสูงต่ำของผิวโลก

   2)แผนที่เฉพาะเรื่อง

   เป็นแผนที่แสดงลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ

   3)แผนที่เล่ม

   เป็นแผนที่ที่รวบรวมเรืองต่างๆ ทั้งลักษณะทางกายภาพในลักษณะต่างๆ

  5. การใช้แผนที่

เนื่องจากแผนที่หนึ่งๆจะบรรจุข้อมูลไว้ในลักษณะลายเส้น ลักษณะและสีดังนั้นการใช้ประโยชน์จากแผนที่ ผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏบนแผนที่อย่างถูกต้อง โดยทำการศึกษาสัญลักษณ์แผนที่ ระบบอ้างอิงตำแหน่งในแผนที่ ดังนี้

1)สัญลักษณ์แผนที

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในแผนที่ ประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแสดงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

2)มาตราส่วน

เนื่องจากสิ่งที่ปรากฏในแผนที่เป็นส่วนที่ย่อมาจากระยะทางจริงบนผิวโลก

 

 

หนังสืออ้างอิง : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิมพ์โดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์,2533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  คลิกเพื่อเพิ่มข้อความแหล่งอ้างอิง : หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิมพ์โดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์,2533

โดย : เด็กหญิง สุเบ็ญจา นาควัชรางกร, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 24 กันยายน 2546