กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ม.1


ค่ายธรรมะ ชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  สังกัดสพท.ชบ.3

ณ วัดเขาแตงอ่อน จ.ชลบุรี

               ครูสมพร  มธุกาสิทธิ์ หรือครูแดงเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ได้นำนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 66 คน ไปกิน..อยู่..ดู..ฟัง..ให้เป็นที่วัดเขาแตงอ่อน อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มาตามไปดูว่า..เด็กๆไปทำอะไรกันที่นั่น...

              ครูสมพรตระหนักในความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  ครูสมพรเชื่อว่าถ้าเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้มีความประพฤติถูกต้องแต่เยาว์วัย มีพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจ มีเมตตา  เด็กเหล่านี้จะเติบโตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ละเว้นอบายมุข เป็นคนดีที่สังคมชุมชนต้องการได้...

              ในปีการศึกษานี้  ครูสมพรร่วมกับเพื่อนครูจึงพาเด็กนักเรียนเดินทางไปวัดเขาแตงอ่อน  ในวันที่ 30-31 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ 2547  เพื่อนมัสการพระอาจารย์สมคิด ปัญญาวุโธ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์  พร้อมเข้าร่วมในค่ายธรรมะที่ทางวัดเป็นฝ่ายดำเนินกิจกรรม

              ด.ญ.สมฤดี  ชื่นเบิกบาน เล่าในบันทึกแก่นธรรมของตนว่า...

          .....วันนี้ฉันได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาแตงอ่อน เดินทางมาถึงเกือบบ่ายโมง รู้สึกว่าบรรยากาศที่วัดดีมาก  ร่มรื่นมาก  13.45 น.มีการปฐมนิเทศ  มีพระรูปหนึ่งแสดงธรรมท่านสอนว่าการคิดของเรามี 2 แบบ คือคิดดี และคิดไม่ดี.... ท่านบอกว่าคนเราถ้าทำบุญหรือกรรมดีจะมีความสบายและมีความสุข...ท่านเล่าเรื่องเศรษฐีฟุ่มเฟือยและสอนลูกให้ทำแต่ความชั่วให้เราคิดไตร่ตรอง... ท่านเล่าเรื่องพระพุทธเจ้า เรื่องนางวิสาขา ท่านเปิดCD ให้ดูเรื่องกฎแห่งกรรม  ท่านเล่าว่าถ้าคนเราทำสิ่งไม่ดีก็จะได้สิ่งไม่ดี  พระพุทธเจ้าท่านทำแต่กรรมดี....กิจกรรมหลักที่เราทำคือ สวดมนต์ทำวัตรเช้าและเย็น สวดนานมาก (เป็นบทสวดมนต์แปล)  นั่งสมาธิ เดินจงกรม  กวาดลานวัด...

               ครูได้สังเกตว่า ขณะนั่งสมาธิท่านก็สอนให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ แม่ และคุณครู ให้ตั้งใจเรียนหนังสือ ให้เราคิดหลายอย่าง..ไม่ใช่นั่งเฉยๆแต่ท่านให้พิจารณา..

                สมฤดีได้อริยทรัพย์ติดตัวกลับมาบ้านด้วย กล่าวคือ อริยทรัพย์ได้แก่ทรัพย์ภายใน มี 7 ข้อ

          1. ศรัทธา ความเชื่อ

          2. ศีล 5 ศีล 8

          3. หิริ ความละอายต่อบาป

          4. โอตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป

          5. สุตะ  ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ดี

          6. จาคะ  การเสียสละทรัพย์

          7. ปัญญาที่เกิดจากใจบริสุทธิ์

            สมฤดีสรุปได้ว่า ความดีคือสิ่งที่เรากระทำด้วยความตั้งใจ  สามารถส่งผลทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า  เป็นผลดีต่อตัวเรา

           สิ่งที่สมฤดีและเพื่อนๆได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมของวัดเขาแตงอ่อนที่มุ่งให้เยาวชนมีความศรัทธา ได้ศึกษาและปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาด้วยคุณธรรมและเป็นคนดีของสังคม....

         

        (Watkaotangon.com คลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ค่ะ)

         

 


ที่มา : กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมวัดเขาแตงอ่อน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทร 038-311783

โดย : นาง วันชมพู บุญทวงษ์, โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547