กิจกรรมห้องสมุดในชั้นเรียน

รัชนี แสงสีทอง . กิจกกรมห้องสมุดโรงเรียน . การศึกษา กทม . 20 , 5 ( กุมพาพันธ์ 2540 )

งานห้องสมุดเป็นงานทางวิชาการ บรรณารักษ์จึงต้องมีการดำเนินการอย่างมีระบบที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นผลสำเร็จ งานหลักหรืองานประจำของห้องสมุดคือ งานบริการห้องสมุด บรรณารักษืจึงมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ สภาพการใช้ห้องสมุดขงอนักเรียนในปัจจุบันจากสถิติมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดจำนวนน้อยมาก ดังนั้นทางโรงเรียนบางโรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น
กิจกรรมที่เสนอแนะให้ชื่อว่า “ กิจกรรม 10 นาที ในห้องสมุดโรงเรียน “ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ
1. เพื่อจูงใจให้นักเรียนให้เกิดรักการอ่านและเข้าใช้ห้องสมุดเป็นประจำ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการแสดงออกทางด้านการพูดสรุปความ
3. เพื่อเพิ่มทักษะในการเขียนและจดบันทึก
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม คือ จัดตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน คืออาจจัดตอนภาคเช้าก่อนเรียน 10 นาที หรือจัดภาคบ่ายก่อนเรียน 10 นาที กิจกรรมนี้อาจจัดทุกวันหรือสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน กิจกรรม 10 นาที ในห้องสมุดในชั้นเรียน จะได้ผลก็ต่อเมื่อครูชี้แจงชักนำ ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านจนเกิดนิสัยรักการอ่าน ซึ่งครูบรรณารักษ์จะต้องช่วยครู โดยการเปลี่ยนหนังสือจัดหนังสือตามความสามารถของนักเรียน
โดย : นางสาว nattaya muenrad, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2545