การพัฒนาบุคลิกภาพ

การพัฒนาบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัว แนวความคิดทัศนคติ ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นต้น การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นจะเป็นผลที่ทำให้บุคคลนั้นมีลักษณะสำคัญที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในแง่มุมต่าง ๆดังนี้ 1. มีความสามารถในการรับรู้ และเข้าใจในสภาพความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง 2. การแสดงอารมณ์ให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม 3. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมได้ดี 4. มีความรักและความผูกพันต่อผู้อื่น 5. มีความสามารถในการพัฒนาทางการแสดงออกของตนต่อผู้อื่นได้ ดังนั้น ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจึงเป็นผู้ที่มีภาวะทางจิตที่มั่นคงสามารถควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกทั้งคำพูดอากัปกิริยา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสรีระได้ดี

นงลักษณ์ สุทธิวัฒนา. การพัฒนาบุคลิกภาพ . การศึกษากทม . 20 , 1 ( ตุลาคม 2540)โดย : นางสาว nattaya muenrad, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545