ชีวิตไทยของบรรพบุรุษของเรา

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ชีวิตไทยชุดบรรพบุรุษของเรา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538. 197 หน้า

รวบรวมขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ศาสนาและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภาคกลาง จำนวน 30 เรื่อง อาทิ เช่น ประเพณีรับบัวโยนบัว เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองปากน้ำโพ การแต่งงานของชาวไทยโซ่ง การทำขวัญข้าว รอยพระพุทธบาทสระบุรี ทิ้งกระจาด พระศรีอาริย์วัดไลย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีทำบุญกลางบ้าน การตักบาทพระร้อย บุญบั้งไฟฉะเชิงเทรา ประเพณีวิ่งควาย พระภูมิเจ้าที่ ประเพณีกำฟ้า พิธีมงคลการโกนผมไฟ การโกนจุก ประเพณีวันสารทไทย ประเพณีการทำศพเป็นต้น :


โดย : นางสาว sudjai chuanun, student 4/3 kiongluang patumtani 13180, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545