กฏหมายน่ารู้
กฏหมายคือ คำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับของผู้มีอำนาจในรัฐหรือประเทศนั้นได้ออกหรือกำหนดเพื่อใช้บังคับความประพฤติของบุคคลหรือประชาชนในรัฐหรือประเทศนั้นให้ปฏิบัติตาม หรือหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแล้ว ผู้นั้นจะต้องได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฏหมายกำหนดไว้
กฏหมายควรมีลักษณะดังนี้
1. กฏหมายต้องมีลักษณะเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ
2. กฏหมายเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่เกิดขึ้นโดยผู้มีอำนาจในประเทศนั้น
3. กฏหมายจะต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใชบังคับได้ทั่วไป
4. กฏหมายต้องมีลักษณะที่บังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนโดยผู้นั้นจะต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ

ที่มา : กฏหมายน่ารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย พรมจุ้ย : โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์

โดย : นาย สมหมาย พรมจุ้ย, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 4 พฤษภาคม 2545