กฏหมายน่ารู้

ที่มาของกฏหมายหรือบ่อเกิดของกฏหมาย
1. กฏหมายเกิดจากผู้มีอำนาจเหนือรัฐหรือประเทศเป็นผู้สร้าง หมายความว่า ผู้ที่จะสร้างกฏหมายขึ้นมาหรือบัญิญัติกฏหมายขึ้นมานั้นต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือรัฐหรือประเทศนั้น ในยุคโบราณก็คือผู้ปกครองชุมชนหรือกลุ่มชนนั้น ยุคต่อมาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครอง ผู้ออกกฏหมาย คือ พระมหากษัตริย์ และในยุคปัจจุบันผู้ร่างกฏหมายหรือออกฏกหมาย คือ สมาชิกรัฐสภา
2. กฏหมายเกิดจากคำสั่งสอนทางศาสนา หมายถึง กฏเกณฑ์ที่ผู้นำทางศาสนาต่างๆ ได้กำหนดขึ้นให้สาวกหรือผู้นับถือปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการอบรมสั่งสอนให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ
3. จารีตประเพณี หมายถึง สิ่งที่ผู้คนทั้งหลายยึดถือปฏิบัติหรือทำสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาอันยาวเช่น ประเพณีการสาดนำในวันตรุษสงกรานต์ ประเพณีการลอยกระทงในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นการยึดถือและถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ประเพณีอาจเกี่ยวข้องกับกฏหมายอื่น ผู้มีอำนาจอาจนำขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นมากำหนดเป็นกฏหมายขึ้น

ที่มา : กฏหมายน่ารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย พรมจุ้ย : โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ. อุตรดิตถ์โดย : นาย สมหมาย พรมจุ้ย, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 4 พฤษภาคม 2545