ช่างสิบหมู่


ช่างสิบหมู่
ช่างสิบหมู่ เป็นชื่อของหน่วยงานระดับ กรม ที่รวบรวมช่างเอกไว้อยู่ด้วยกัน 10 หมู่ แต่ความหมายไม่ได้หมายความว่าช่างในประเทศไทย มี 10 ชนิด ช่าง 10 หมู่ ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ไม่ได้บันทึกเป็นหลักฐานไว้ จนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงได้มีการจัดแบ่ง ช่าง ออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะงาน
ช่างสิบหมู่ เป็นผู้มีพรสวรรค์และจินตนาการที่ลึกซึ้งรวมทั้งจะต้องมีฝีมือประณีต บรรจงและต้องมีใจรักในงาน ช่างสิบหมู่ เป็นช่างหลวงและจะทำงานสนองพระราชประสงค์หรือพระบรมราชโองการของพระเจ้าแผ่นดิน ช่าง 10 หมู่ ประกอบด้วย
1. หมู่ช่างเขียน


โดย : นาง ปณิตา ทางทอง, เก่าขามวิทยา, วันที่ 12 พฤษภาคม 2545