ประวัตินางสงกรานต์

ประวัตินางสงกรานต์
ความเชื่อของคนไทย เกี่ยวกับตำนานของนางสงกรานต์คือ พระธิดาของท้าวกบิลพรหมหรือท้าวมหาสงกรานต์ มีอยู่ 7 คน ประจำอยู่ในแต่ละวันของหนึ่งสัปดาห์ โดยจะคอยผลัดเปลี่ยนกันรับหน้าที่อัญเชิญเศียรของท้าวกบิลพรหม
ผู้เป็นบิดาออกแห่เวียนประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุในวันสงกรานต์ของทุกปี การกำหนดว่าปีใดจะตรงกับนางสงกรานต์นางใด จะคิดจากว่าปีนั้น ๆ วันสงกรานต์ คือวันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันอะไร นางสงกรานต์ประจำของแต่ละวันจะมีชื่อและ
รายละเอียดแตกต่างกันดังนี้
1. นางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์
1.1 ชื่อ ทุงษเทวี
1.2 สีของพัสตราภรณ์ สีมณีแดง
1.3 ดอกไม้ที่ทัด ดอกทับทิม
1.4 เครื่องประดับที่ใช้ ปัทมราค
1.5 ภักษาหาร ผลมะเดื่อ
1.6 หัตถ์ขวาถือ จักร
1.7 หัตถ์ซ้ายถือ สังข์
1.8 พาหนะที่ใช้ ครุฑ
2. นางสงกรานต์ประจำวันจันทร์
2.1 ชื่อ โคราคเทวี
2.2 สีของพัสตราภรณ์ สีจันทร์
2.3 ดอกไม้ที่ทัด ดอกปีบ
2.4 เครื่องประดับที่ใช้ มุกดา
2.5 ภักษาหาร น้ำมันเนย
2.6 หัตถ์ขวาถือ พระขรรค์
2.7 หัตถ์ซ้ายถือ ไม้เท้า
2.8 พาหนะที่ใช้ พยัคฆ์


3. นางสงกรานต์ประจำวันอังคาร
3.1 ชื่อ รากษสเทวี
3.2 สีของพัสตราภรณ์ สีเพทาย
3.3 ดอกไม้ที่ทัด ดอกบัวหลวง
3.4 เครื่องประดับที่ใช้ โมรา
3.5 ภักษาหาร โลหิต
3.6 หัตถ์ขวาถือ ตรีศูล
3.7 หัตถ์ซ้ายถือ ธนู
3.8 พาหนะที่ใช้ วราหะ
4. นางสงกรานต์ประจำวันพุธ
4.1 ชื่อ มณฑาเทวี
4.2 สีของพัสตราภรณ์ สีมรกต
4.3 ดอกไม้ที่ทัด ดอกจำปา
4.4 เครื่องประดับที่ใช้ ไพฑูรย์
4.5 ภักษาหาร นมเนย
4.6 หัตถ์ขวาถือ เหล็กแหลม
4.7 หัตถ์ซ้ายถือ ไม้เท้า
4.8 พาหนะที่ใช้ คัทรภะ
5. นางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดี
5.1 ชื่อ กิริณีเทวี
5.2 สีของพัสตราภรณ์ สีไพฑูรย์
5.3 ดอกไม้ที่ทัด ดอกมณฑา
5.4 เครื่องประดับที่ใช้ มรกต
5.5 ภักษาหาร ถั่วงา
5.6 หัตถ์ขวาถือ ขอช้าง
5.7 หัตถ์ซ้ายถือ หน้าไม้
5.8 พาหนะที่ใช้ กุญชร
6. นางสงกรานต์ประจำวันศุกร์
6.1 ชื่อ กิมิทาเทวี
6.2 สีของพัสตราภรณ์ สีเพชร
6.3 ดอกไม้ที่ทัด ดอกจงกลนี
6.4 เครื่องประดับที่ใช้ บุษราคัม
6.5 ภักษาหาร กล้วยน้ำ
6.6 หัตถ์ขวาถือ พระขรรค์
6.7 หัตถ์ซ้ายถือ พิณ
6.8 พาหนะที่ใช้ มหิงส์
7. นางสงกรานต์ประจำวันเสาร์
7.1 ชื่อ มโหธรเทวี
7.2 สีของพัสตราภรณ์ สีนิล
7.3 ดอกไม้ที่ทัด ดอกสามหาว
7.4 เครื่องประดับที่ใช้ นิลรัตน์
7.5 ภักษาหาร เนื้อทราย
7.6 หัตถ์ขวาถือ จักร
7.7 หัตถ์ซ้ายถือ ตรีศูล
7.8 พาหนะที่ใช้ มยุระ

อ้างอิง วารี อัมไพรวรรณ หนังสือรอบรู้ประเทศไทยโดย : นาง ปณิตา ทางทอง, เก่าขามวิทยา, วันที่ 12 พฤษภาคม 2545