รัฐบุรุษของไทย


รัฐบุรุษของไทย
รัฐบุรุษ คือ บุคคลผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะต่าง ๆ อาทิ ผู้นำทางการเมือง หรือผู้นำทางทหาร โดยตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งได้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ จนเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไปและได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ยกย่องบุคคลนั้นเป็น รัฐบุรุษ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและตัวอย่าง
ที่ดีต่อบุคคลในประเทศชาติต่อไป
คนไทยที่ได้รับการยกย่องเป็น รัฐบุรุษมี 2 ท่าน คือ
1. นายปรีดี พนมยงค์
อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2488
2. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
อดีตผู้บัญชาการทหารบกและนายกรัฐมนตรี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2531

อ้างอิง วารี อัมไพรวรรณ หนังสือรอบรู้ประเทศไทย

โดย : นาง ปณิตา ทางทอง, เก่าขามวิทยา, วันที่ 12 พฤษภาคม 2545