หน่วยเศรษฐกิจ


หน่วยเศรษฐกิจ (Economic Units)

การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถสนองความต้องการผู้บริโภคได้สูงสุด ผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้ เราเรียกว่า หน่วยเศรษฐกิจ(Economic Units)
หน่วยเศรษฐกิจแบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ
๑.ฝ่ายครัวเรือน (Household)
ทำหน้าที่ในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่ตนมีอยู่ในรูปของที่ดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการให้แก่ฝ่ายผลิตหรือฝ่ายธุรกิจ ฝ่ายผลิตหรือฝ่ายธุรกิจ จะนำปัจจัยการผลิตไปทำการผลิต เมื่อทำการผลิตสินค้าและบริการได้แล้ว ก็จะจำหน่ายจ่ายแจก ไปให้ฝ่ายครัวเรือนนำไปบริโภคใช้สอยต่อไป ดังนั้นฝ่ายครัวเรือนจึงทำหน้าที่ ๒ ประการ คือ
๑.ให้ปัจจัยการผลิตของตนแก่ฝ่ายผลิต
๒.บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ
๒.ฝ่ายผลิต (Firm)หรือ ฝ่ายธุรกิจ(Business)
เป็นฝ่ายตัดสินใจนำเอาปัจจัยการผลิตมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการกระจายสินค้า หรือบริการไปสู่ผู้บริโภค และกระจายรายได้ให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิต ฝ่ายผลิตจึงทำหน้าที่ ๒ ประการคือ
๑.ผลิตสินค้าหรือบริการ
๒.กระจายสินค้าหรือบริการและกระจายรายได้


โดย : นาง ประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์, ภูเขียว, วันที่ 22 พฤษภาคม 2545