เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเข้ามาและการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การที่ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปมีความเจริญทางวิทยาการสมัยใหม่ และการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจเป็นเหตุปัจจัยส่งเสริมให้มีการสำรวจทางทะเล และค้นพบเส้นทางเดินเรือจากทวีปยุโรปมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงให้ ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลของการเพิ่มประชากรในยุโรป ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นมูลเหตุจูงใจสำคัญที่ทำให้ประเทศตะวันตกแข่งขันกันเข้ายึดครองประเทศอาณานิคมในภูมิภาคนี้เพื่อขยายความไพบูลย์ให้กับประเทศชาติของตน ทั้งในทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเพื่อทำการเผยแผ่ศาสนาและวัฒนธรรม การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก มีจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองรัฐบาลให้การสนับสนุนบริษัทที่ทำการค้าให้มีอิทธิพลทางการเมือง เพื่อเข้าครอบครองดินแดนที่ทำการค้าด้วย ยุคนี้เรียกว่า “ ยุคจักรวรรดินิยม “ ดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ยกเว้นประเทศไทย, ต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ชนชาติตะวันตกที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาคนี้ ได้แก่
โดย : นาง ศิริวัฒน์ สาดศรี, นารีนุกูล, วันที่ 16 มกราคม 2545