แผนการสอนกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี.ป1แผนการสอนที่1แบบรวมชั้นเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2545 หน่วยงานที่ 4 เรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรัก


พูดคุยกันก่อน: จบปริญญาโทเสียทีหลังจากที่เรียนตั้งนาน วันนี้ว่างจึงนำแผนการสอนมาเผยแพร่ ซึ่งแผนการสอนนี้เป็นแผนการสอนที่วิเคราะห์จากหลักสูตรใหม่ล่าสุด ที่กลุ่มโรงเรียนที่สอนแบบรวมชั้นเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ช่วยกันวิเคราะห์จากหลักสูตรใหม่พ.ศ.2545 แล้วนำมาเขียนครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วมีทุกกลุ่มสาระวิชา แต่ผมไม่สามารถนำมาลงได้ เพราะผมได้รับมอบหมายให้เขียน กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหน่วยงานที่ 4 เรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรัก หากท่านสนใจทุกกลุ่มวิชาก็ติดต่อที่โรงเรียนได้นะครับ
ปล.แผนการสอนนี้อาจจะไม่มีรายละเอียดมากมายนัก แต่เป็นแผนการสอนที่เสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้เลยครับ ถ้าเก่งก็ปรับปรุงแล้วส่งมาให้ดูบ้างเน้อ


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยงานที่ 4 เรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรัก เวลา 10 ชั่วโมง present by => tarachai@thaimail.com
1. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
มีความรู้ความเข้าใจ สัตว์เลี้ยงที่ควรรู้จัก ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก มีความรักความเมตตาสัตว์
2. ความคิดรวบยอด(Main Concept)
การเลี้ยงสัตว์ผู้เลี้ยงต้องรู้จัก การดูแลให้อาหาร และต้องรู้จักการให้ความรักความเมตตาแก่สัตว์ด้วย
3. หัวข้อสาระการเรียนรู้(Sub Concept และ Topic)
- ชื่อสัตว์เลี้ยงในบ้าน
- ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง
- การดูแลให้อาหาร
- การมีความรักความเมตตาต่อสัตว์
4. การออกแบบกิจกรรม(เน้นเทคนิค)
แผนที่ 1 การสนทนาซักถาม รวบรวมข้อมูล อภิปราย นำเสนอข้อมูล
แผนที่ 2 สนทนาซักถาม อภิปราย นำเสนอข้อมูล อภิปราย
แผนที่ 3 สนทนาซักถาม อภิปราย กระบวนการกลุ่ม นำเสนอข้อมูล อภิปราย
แผนที่ 4 การปฏิบัติจริง การบันทึกข้อมูล อภิปราย กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน
5. สื่อการเรียนรู้ (ระบุสื่อที่กระตุ้น การค้นคว้า)
1. หนังสือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
2. สัตว์เลี้ยงของจริง
3. รูปภาพสัตว์เลี้ยง
6. แผนการสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรักมีทั้งหมด 4 แผนการสอน 10 ชั่วโมง
แผนที่ 1 เรื่องสัตว์เลี้ยงของครอบครัว 2 ชั่วโมง
แผนที่ 2 สัตว์เลี้ยงมีประโยชน์ 2 ชั่วโมง
แผนที่ 3 การดูแลให้อาหารสัตว์เลี้ยง 2 ชั่วโมง
แผนที่ 4 เลี้ยงสัตว์เลี้ยงขั้นปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
7. การประเมินผล(เน้นการประเมินตามสภาพจริง)
1. ตรวจผลงาน
2. สังเกตการปฏิบัติงาน8. การออกแบบประเมินผล
ตัวชี้วัด วิธีการ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์
ความรู้ ความเข้าใจ
-ให้รวบรวมข้อมูลเรื่องสัตว์เลี้ยงในบ้าน

ทักษะในการทำงาน
-ฝึกดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับความสามารถของนักเรียน

ความรักความเมตตาต่อสัตว์
-สังเกต -แบบบันทึก-แบบสังเกต-แบบสังเกต -ข้อมูลที่นักเรียน นำเสนอ-ผลงาน-จากครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง
9. บันทึกหลังการเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………เริ่มดูแผนการสอนเลยครับ

แผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัตว์เลี้ยงแสนรัก (10 ชั่วโมง) present by => tarachai@thaimail.com

แผนการสอนที่ 1 เรื่อง สัตว์เลี้ยงของครอบครัว (2ชั่วโมง)
จุดประสงค์
1. นักเรียนบอกชื่อสัตว์เลี้ยงของครอบครัวได้
กิจกรรม
1. ครูนำรูปภาพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น ภาพสุนัข ปลาตู้ มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนาซักถาม ถึงประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ตามภาพ
2. ให้นักเรียนบอกสัตว์เลี้ยงของครอบครัวมาให้มากที่สุด พร้อมวาดภาพประกอบ
3. ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4. จัดแสดงผลงานที่ป้ายนิเทศของห้อง

ใบงาน

นักเรียนชื่อ………………….นามสกุล………………….
ให้นักเรียนบอกสัตว์เลี้ยงของครอบครัวมาให้มากที่สุด โดยบอกชื่อและวาดภาพประกอบด้วย


=> ติดตามแผนการสอนของป.1 แผนที่ 2 ได้เลยครับโดย : นาย ธรชัย ถนนทิพย์, ร.ร.สุเหร่าสนามกลางลำ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530, วันที่ 2 กรกฎาคม 2545