การเมืองการปกครองของไทย

ประวัติการเมืองการปกครองของไทย
ประเทศไทยมีการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่งสมัยสุโขทัยประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยก็เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นกัน
การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย(1781-1921)
อาณาจักรสุโขทัยมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ยุด คือ
ยุดแรก ปกครองแบบพ่อปกครองลูก
คำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์จะมีคำว่า “พ่อขุน” นำหน้า
ลักษณะเด่น -มีพลเมืองน้อยปกครองง่าย
-มีความใกล้ชิดกันระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์
ยุคกลาง ปกครองแบบจักรพรรดิ
คำนำหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์จะมีคำว่า “พญา” นำหน้า
ลักษณะเด่น -มีประชากรเพิ่มมากขึ้น
-ผู้ปกครองมีอำนาจเด็ดขาดมากขึ้น
ยุคปลาย ปกครองแบบธรรมราชา
คำนำหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์จะมีคำว่า “พระมหาธรรมราชาที่”นำหน้า
ลักษณะเด่น -นำเอาหลักธรรมของศาสนาพุทธในเรื่องการเป็นผู้นำผู้ปกครองมา
ใช้ควบคุมพฤตกรรมพระมหากษัตริย์ คือ “ทศพิธราชธรรม”โดย : นาย บุญสง นาละออง, โรงเรียนวังเหนือวิทยา, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2544