การไหว้ 3 ระดับ

ระดับที่ 1 การไหว้พระ

ได้แก่การไหว้พระรัตนตรัย ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดยประนมมือให้ปลายนิ้วจรดส่วนบนของหน้าผากหรือหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ชาย ยืนค้อมตัวให้ต่ำพร้อมกับยกมือไหว้ หญิง ย่อเข่าลงให้ต่ำ โดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดพร้อมกับยกมือไหว้

ระดับที่ 2 การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส

ได้แก่ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพนับถือ ประนมมือให้ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว ชาย ค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับที่ 1 หญิง ย่อเข่าลงน้อยกว่าระดับที่ 1 โดยถอยเท้าข้างที่ถนัดพร้อมยกมือขึ้นไหว้

ระดับที่ 3 การไหว้บุคคลทั่วไป

รวมถึงผู้เสมอกัน ประนมมือขึ้นให้ปลายนิ้วจรดปลายจมูก ชาย ค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับที่ 2 หญิง ย่อเข่าน้อยกว่าระดับที่ 2โดยถอยเท้าข้างที่ถนัดพร้อมกับยกมือไหว้

 

 

 

 แหล่งอ้างอิง : ทองสุข มันตาทร , ศิลปะการเป็นพิธีกร , หน้า 144 - 145

โดย : นาง มาลัย จินดาศรี, บ้านขามเปี้ย, วันที่ 18 กรกฎาคม 2545