ความหมายของวัฒนธรรม

ความหมายของวัฒนธรรม

        คำว่า  วัฒนธรรม  เป็นภาษาบาลีและสันสกฤต "วัฒน" เป็นภาษาบาลี  แปลว่า"เจริญงอกงาม"  ส่วนคำว่า "ธรรม" เป็นภาษาสันสกฤต  หมายถึง  "ความดี"  ซึ่งถ้าแปลตามรากศัพท์ก็คือ  "สภาพอันเป็นความเจริญงอกงามหรือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม"

      วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งหมายรวมถึงความคิด  ศิลปะ  วรรณคดี  ดนตรี  ปรัชญา  ศีลธรรม  จรรยา  ภาษา  กฎหมาย  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อๆมา เป็นเรื่องของการเรียนรู้จากคนกลุ่มหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งถ้าสิ่งใดดีก็เก็บไว้  สิ่งใดควรแก้ก็แก้ไขกันให้ดีขึ้น  เพื่อจะได้ส่งเสริม ให้มีลักษณะที่ดีประจำชาติต่อไป  ในลักษณะนี้วัฒนธรรมจึงเป็นการแสดงออกซึ่งความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

       สรุปแล้ว  วัฒนธรรมหมายถึงการดำเนินชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความกลมเกลียว  ความก้าวหน้า  และศีลธรรมของประชาชน แหล่งอ้างอิง : ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ; ผู้แต่ง สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์

โดย : นางสาว มณทกานต์ เนียมมณี, โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ, วันที่ 16 สิงหาคม 2545