ถุงนมรีไซด์เคิล(Recycle)

ภาพ : วิธีการสานถุงนม

                   โครงงานวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8

               โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
1. ชื่อเรื่อง          ถุงนมรีไซด์เคิล
2. ผู้จัดทำ          ด.ช.อภิชาติ       มาอยู่
                          ด.ช.นราธิป        น้อยท่าช้าง
                          ด.ช.นิพัทธ์พงศ์  ผ่องใส
                          ด.ญ.ณัฐนรี         เกิดเทพ
3. อาจารย์ที่ปรึกษา              อ.วิภา  บุญส่ง
4. ระยะเวลาในการจัดทำ      30 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2545
5. เหตุผลในการจัดทำโครงงาน
 ขยะในโรงเรียนมีมากโดยเฉพาะถุงนมซึ่งเด็กนักเรียนในโรงเรียนดื่มทุกวัน และจะมีการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จึงได้แนวคิดมาจากครูในการทำเสื้อกั๊กจากถุงนม จึงได้คิดจัดทำโครงงานนี้
6. วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงาน

   6.1  เพื่อได้รู้จักวิธีการสานถุงนม
   6.2  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้น
   6.3  เพื่อกำจัดขยะในโรงเรียน
  
7. วิธีดำเนินการ  ขั้นตอนในการจัดทำโครงงานถุงนมรีไซด์เคิล
       7.1 หาถุงนม  ตัดปากถุงนม แล้วนำไปล้างให้สะอาด
       7.2 นำมาตัดเป็นห่วงกว้าง 2.5 ซม.ยาว 10.5 ซม. ตามแนวนอนของถุง จะได้ลักษณะเป็นห่วง ตัดประมาณ 60 ถุง
       7.3 วิธีสาน (ตามรูปภาพ)
       7.4  ทำขึ้นเป็นลำตัวก่อนให้พอดีตัวแล้วต่อแขนสองข้าง
       7.5 เก็บรายละเอียดโดยการติดสก๊อตเทปใส
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        8.1  ได้รู้จักวิธีการสานถุงนม
        8.2  กำจัดขยะ(ถุงนม)ได้
        8.3  ขยะภายในโรงเรียนลดลง
        8.4ได้เสื้อใส่เดินพาเหรดในงานกีฬากลุ่มเทศบาล
9. แหหล่งความรู้  จากอาจารย์วิภา  บุญส่ง ให้ความรู้ในการสานถุงนมแหล่งอ้างอิง : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

โดย : นาง วิภา บุญส่ง, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 24 สิงหาคม 2545