การเข้าแถวซื้ออาหาร

ภาพเปรียบเทียบการเข้าแถวซื้ออาหาร
                                     โครงการพัฒนาโรงเรียน
                             ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
                    โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
1. ชื่อโครงการ การเข้าแถวซื้ออาหาร
2. หลักการและเหตุผล
 โรงเรียนเราควรสร้างระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้ออาหาร เพื่อให้โรงเรียนป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อคณะครูต่างจังหวัดมาเยี่ยมชมโรงเรียน โรงเรียนก็จะดูงามตา
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
           ด.ญ. ทิพาพร   เสนาไชย
           ด.ญ. ชมภูนุช   โกวิทย์เจริญ
           ด.ญ. ยุพดี        สิทธิกรม
           ด.ช. ธนภัทร     พุ่มนก
4. วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้ออาหาร
   2. เพื่อให้ไม่มีการเอาเปรียบกันและสร้างระเบียบวินัยแก่โรงเรียนและสังคม
5. วิธีดำเนินงาน
 ให้สารวัตรนักเรียนช่วยเข้มงวดในการเข้าแถวซื้ออาหาร และประกาศหน้าเสาธง ให้ครูมาตรวจตราทุกวันเพราะถ้าสารวัตรนักเรียนไปบอกพี่มัธยม พี่มัธยมก็จะไม่ปฏิบัติตาม
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
          19 - 23 สิงหาคม 2545
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           พวกพี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
8. งบประมาณ 
           ไม่มีงบประมาณเพราะใช้จากหน้าที่สารวัตร


แหล่งอ้างอิง : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

โดย : นาง วิภา บุญส่ง, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 24 สิงหาคม 2545