โครงการพัฒนาโรงเรียน
         โครงการพัฒนาโรงเรียน
1. ชื่อโครงการ  ถุงนมกับการเรียนรู้
2. หลักการและเหตุผล
         ถุงนมเป็นขยะพลาสติกที่มีการย่อยสลายได้ยากและช้า   จึงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างหนึ่งภายในโรงเรียน  จากกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง  สิ่งแวดล้อมทางสังคม   ในวิชาสร้างประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ผู้สอนจึงมีความคิดว่าน่าจะนำถุงนมดังกล่าวมาประยุกต์กับกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน
3. วัตถุประสงค์
     3.1  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของถุงนม
     3.2  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว(ภายในโรงเรียน)
     3.3  เพื่อให้นักเรียนนำถุงนมมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้
4. วิธีดำเนินการ
     5.1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทางสังคม
    5.2 นักเรียนแบ่งกลุ่ม
   -  สำรวจสภาพปัญหาภายในโรงเรียน
   -  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
   - เสนอแนวทางแก้ไขโดยเขียนเป็นโครงการพัฒนาโรงเรียน
    5.3 นักเรียนดำเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้


ครู - นักเรียน

ชั้นป. 6/8 

โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ


กิจกรรมภายในห้องเรียน
5. ระยะเวลาดำเนินการ
    วันที่ 1 -  23 สิงหาคม 2545
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      6.1 นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของถุงนมมากขึ้น
      6.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาโรงเรียนได้
      6.3 นักเรียนนำถุงนมมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้

ที่มา : อ.วิภา บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : นาง วิภา บุญส่ง, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 26 สิงหาคม 2545