คอมพิวเตอร์
คลิกเพื่อเพิ่มข้อคว

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกในยุคสารสนเทศไม่ว่าคุณจะทำอะไร หรือประกอบอาชีพอะไร ก็จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง พวกคุณทราบไหมว่าเตรื่องคอมพิวเตอร์คืออะไร เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือสำหรับใช้แก้ปัญหา เป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์วึ่งรับเอาข้อมูลเข้าไปเก็ยไว้ เราข้อมูลเหล่านั้ไปจัดการประมวลผล และทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมา
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปมี 2 แบบคือ
1. อนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และ
2. ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer)
อนาล็อกคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับรู้ข้อมูลซึ่งเป็นสมบัติทางฟิสิกส์หรือทางกายภาพซึ่งทำติดต่อกันไป การแสดงผล(output) ของอนาล็อกคอมพิวเตอร์จะแสดงออกมาให้เราอ่านได้บนหน้าปัด หรือแสดงออกมาเป็นกราฟ เช่น วัแรงดันไฟฟ้าเป็น โวลต์ (voltage) วัดความกดดันเป็นบรรยากาศ(atmosphere) วัดความเร็ว(speed) เป้นกิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือวัดอุณหภูมิออกมาเป็นองศาเซลเซียล หรือฟาเรนโฮต์ ตัวอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก เช่น เทอร์โมสแตตของเตาอบ เป็นต้น
ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ คื

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกในยุคสารสนเทศไม่ว่าคุณจะทำอะไร หรือประกอบอาชีพอะไร ก็จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง พวกคุณทราบไหมว่าเตรื่องคอมพิวเตอร์คืออะไร เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือสำหรับใช้แก้ปัญหา เป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์วึ่งรับเอาข้อมูลเข้าไปเก็ยไว้ เราข้อมูลเหล่านั้ไปจัดการประมวลผล และทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมา
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปมี 2 แบบคือ
1. อนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และ
2. ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer)
อนาล็อกคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับรู้ข้อมูลซึ่งเป็นสมบัติทางฟิสิกส์หรือทางกายภาพซึ่งทำติดต่อกันไป การแสดงผล(output) ของอนาล็อกคอมพิวเตอร์จะแสดงออกมาให้เราอ่านได้บนหน้าปัด หรือแสดงออกมาเป็นกราฟ เช่น วัแรงดันไฟฟ้าเป็น โวลต์ (voltage) วัดความกดดันเป็นบรรยากาศ(atmosphere) วัดความเร็ว(speed) เป้นกิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือวัดอุณหภูมิออกมาเป็นองศาเซลเซียล หรือฟาเรนโฮต์ ตัวอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก เช่น เทอร์โมสแตตของเตาอบ เป็นต้น
ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเร็วสูง สามารถใช้โปรแกรม (program) หรือคำสั่งบังคับควบคุมได้ สามารถคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ สามารถเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ แลสามารถเก็บผลลัพธ์เอาไว้ได้ มันสามารถจดจำข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยการแยกความแตกต่างของสัญญาณของแรงดันไฟฟ้าระหว่างแรงดันสูง(เปิด=on) กับแรงดันไฟฟ้าต่ำ (ปิด=off)
เรื่องคอมพิวเตอร์ที่จะกล่างถึงต่อไปนี้จะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ชนิด ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์และเหมาะที่จะใช้กับงานทั่ว ๆ ไปมากกว่า

อ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเร็วสูง สามารถใช้โปรแกรม (program) หรือคำสั่งบังคับควบคุมได้ สามารถคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ สามารถเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ แลสามารถเก็บผลลัพธ์เอาไว้ได้ มันสามารถจดจำข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยการแยกความแตกต่างของสัญญาณของแรงดันไฟฟ้าระหว่างแรงดันสูง(เปิด=on) กับแรงดันไฟฟ้าต่ำ (ปิด=off)
เรื่องคอมพิวเตอร์ที่จะกล่างถึงต่อไปนี้จะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ชนิด ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์และเหมาะที่จะใช้กับงานทั่ว ๆ ไปมากกว่า

ามแหล่งอ้างอิง : www.school.net.th

โดย : นางสาว สายทิพย์ วงศ์ใหญ่, ราชภัฏอุตรดิตร์, วันที่ 22 สิงหาคม 2546