ความรู้เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัระบบปฏิบัติการ

1   ความหมายของวินโดว์  98 

     วินโดว์   98  เป็นโปรแกรมประเภท "โปรแกรมระบบปฏิบัติการ" หมายถึง โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตักลางระหว่างโปรแกรมใช้งาน  กับฮาร์แวร์เพื่อสามารถใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่ง วินโดว์  98  สามารถติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้รูปภาพเป็นตัวกลางในการติดต่อ

2  คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ

    จอภาพ           คือส่วนที่ใช้แสดงภาพ

    ซีพียู               คืออุปกรณ์ที่ใช้คำนวณและเก็บข้อมูล

     แป้นพิมพ์       คืออุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์อักษร

     เมาส์              คืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในจอภาพ

     เครื่องพิมพ์      คืออุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์เอกสารในเครื่องลงกระดาษ แหล่งอ้างอิง : เอกสารจากศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

โดย : นางสาว วรรณวิภา บุตรดา, สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, วันที่ 26 สิงหาคม 2546