เทคโนโลยีสาระสนเทศ
นางสาว สุภาภรณ์ จอมหงษ์   เลขที่ 38 ม. 4/1  


แหล่งอ้างอิง : www.narikul.ac.th.

โดย : นางสาว สุภาภรณ์ จอมหงษ์, นารี, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2546