ธุรกิจการเกษตร


จากความสำเร็จในธุรกิจอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ เครือเบทาโกรก้าวเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโดยดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและแปรรูป เนื้อไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออกรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ต่างประเทศ อาทิ อาหารพร้อมปรุง ยากิโทริ ย่างหรือการปรุงไก่ด้วยวิธีอื่นๆและจะขยายออกไปสู่โรงงานแปรรูปเนื้อสุกร
จากความเชื่อมั่นในกระบวนการ ผลิตเนื้อไก่แปรรูปที่มีการควบคุมภาพให้ได้มาตรฐานสากล กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุด
ของญี่ปุนได้เข้าร่วมทุนกับเครือ เบทาโกร ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อการส่งออกโดยใช้เนื้อไก่จากโรงงานในเครือ เบทาโกรเป็นวัตถุดิบ
นอกจากนี้เครือเบทาโกร ยังได้ผลิตไส้กรอกไก่ ลูกชิ้นไก่ ไก่เส้น ไก่ยอ จำหน่ายทั่วไปภายใต้เครื่องหมายการค้า “เบทเทอรส์ กริลล์”และอื่นๆเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับในประเทศได้อย่างหลากรูปแบบ
คุณภาพของอาหารที่สดสะอาดได้มาตรฐานภายใต้ระบบการผลิตการควบคุมและการรับประกันคุณภาพที่ยึดแนวทางของระบบ iso 9002 เป็นหลัก
ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารของเครือเบทาโกรได้รับการยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลก นอกจากนี้เครือเบทาโกรยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารับรองระบบคุณภาพ HACCP (Hazard Analysis Crtitcal Control Point)กับทางสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และได้มาจาก www.betagro.com

จากความสำเร็จในธุรกิจอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ เครือเบทาโกรก้าวเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโดยดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและแปรรูป เนื้อไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออกรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ต่างประเทศ อาทิ อาหารพร้อมปรุง ยากิโทริ ย่างหรือการปรุงไก่ด้วยวิธีอื่นๆและจะขยายออกไปสู่โรงงานแปรรูปเนื้อสุกร
จากความเชื่อมั่นในกระบวนการ ผลิตเนื้อไก่แปรรูปที่มีการควบคุมภาพให้ได้มาตรฐานสากล กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุด
ของญี่ปุนได้เข้าร่วมทุนกับเครือ เบทาโกร ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อการส่งออกโดยใช้เนื้อไก่จากโรงงานในเครือ เบทาโกรเป็นวัตถุดิบ
นอกจากนี้เครือเบทาโกร ยังได้ผลิตไส้กรอกไก่ ลูกชิ้นไก่ ไก่เส้น ไก่ยอ จำหน่ายทั่วไปภายใต้เครื่องหมายการค้า “เบทเทอรส์ กริลล์”และอื่นๆเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับในประเทศได้อย่างหลากรูปแบบ
คุณภาพของอาหารที่สดสะอาดได้มาตรฐานภายใต้ระบบการผลิตการควบคุมและการรับประกันคุณภาพที่ยึดแนวทางของระบบ iso 9002 เป็นหลัก
ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารของเครือเบทาโกรได้รับการยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลก นอกจากนี้เครือเบทาโกรยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารับรองระบบคุณภาพ HACCP (Hazard Analysis Crtitcal Control Point)กับทางสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และได้มาจาก www.betagro.com

โดย : นางสาว พรประภา ศรีนิล, โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์", วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545