บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคุณภ

วนิดา โอศิริพันธุ์. บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคุณภาพอาหาร. ชีวปริทรรศน์. 3,5 (กัยายน-ตุลาคม 2544)

ปัจจุบันนี้ประชากรโลกยังห่วงใย ระมัดระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้นจึงมีเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิเภาพเพื่อการปรับปรุงอาหารในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค แลุะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยลดการใช้สารเคมีในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร เช่น การลดการควบคุมแมลงสามารถใช้การควบคุมทางชีวภาพ และพยายามที่จะดัดแปลงเพื่อให้ผลผลิตเหล่านั้นเพิ่มขึ้นโดย : นาง บุศรา รัชตะนาวิน, ripw klonglung prathumthanee 13180, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545