โรคอัลไซเมอร์


Jane E. Brody. “โรคอัลไซเมอร์”. รีเดอร์สไดเจสท์, (กุมภาพันธ์ 2541) :31.

การวินิจฉัยโรคความจำเสื่อมในผู้สูงอายุซึ่งวงการแพทย์เรียกว่า โรคอัลไซเมอร์ แต่เดิมอาจจะไม่แม่นยำนัก เนื่องจากกระบวนการวินิจฉัยไม่แน่นอน ต้องตัดเนื้อสมองชิ้นเล็กๆ ออกมาตรวจด้วย ซึ่งมักจะได้มาหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมา นักวิจัยกำลังพยายามใช้เทคนิคใหม่ๆ ถ่ายภาพตัดของสมองเพื่อนำมาใช้วิคราะห์และในที่สุดงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งแม้ศึกษาผู้ป่วยจำนวนไม่มากนัก แต่รายงานจากประเทศญี่ปุ่นฉบับนี้ก้ฌป็นความหวังจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอัลไซเมอร์ ได้แม่นยำ นายแพทย์โตชิเอกิ อรอเอะ และผู้ร่วมงานจากสถาบันรังสีวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่นในเมืองชิบะ กำลังใช้เครื่องโปลิตรอน โทโมแกรม ศึกษาระดับการทำงานของสารอะเซทิลโคลินเอสเทอเรสที่ลดลงในผู้ป่วย อะเซทิลโคลิน เอส เทอเรส เป็นเอนไซม์สำคัญเกี่ยวกับการทำงานของสมอง ระดับการทำงานของเอนไซม์ชนิดนี้ลดลง เมื่อหนึ่งในระบบสื่อสารของสมองเสื่อมสภาพไป และบ่งข้อลักษณะอัลไซเมอร์ของสมองได้ดี
โดย : นางสาว วันทนีย์ ไพฑูรย์, ripw, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545