เทคนิคการปลูกมะม่วง

เทคนิคการปลูกมะม่วง
1. การตัดแต่งกิ่ง
เป็นเทคนิคที่สำคัญมากของการผลิตไม้ผล ช่วยให้ไม้ผลออกดอกดีขึ้น มีส่วนช่วยให้มะม่วงสะสมอาหารได้มากขึ้น ทรงพุ่มจะโปร่ง ต้นมะม่วงจึงได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง ปัญหาการระบาดของโรคและแมลงก็ลดน้อยลง ซึ่งมีผลให้มะม่วงออกดอกได้ดีขึ้น
2. การใช้สารโปรแตสเซียมไนเตรท (KNO3) เร่งการออกดอก
การใช้สารโปรแตสเซียมไนเตรทเร่งการออกดอกของมะม่วงนั้น ทำให้มะม่วงออกดอกได้เร็วกว่าปกติประมาณ 15 วัน
โปรแตสเซียมไนเตรทที่ใช้อยู่ในรูปของปุ๋ยเคมีสูตร 13-0-46 (N-P-N) อัตราส่วนความเข้มข้นที่ใช้ คือ โปรแตสเซียมไนเตรท 500 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร และควรผสมยาจับใบด้วย เพราะจะมีส่วนช่วยให้สารโปรแตสเซียมไนเตรทเข้าสู่ใบได้เร็วขึ้นและมากขึ้น
จากการทดลองนั้น มะม่วงแต่ละพันธุ์จะให้ผลตอบสนองที่แตกต่างกัน ดังนี้
-พันธุ์ที่ตอบสนองได้ดี คือ พันธุ์หนองแซง เจ้าคุณทิพย์ และสายฝน
-พันธุ์ที่ตอบสนองปานกลาง คือ พันธุ์แรด น้ำดอกไม้ และทองคำ
-พันธุ์ที่ตอบสนองได้ไม่แน่นอน คือ พันธุ์หนังกลางวัน และเขียวเสวย
การฉีดพ่นสารโปรแตสเซียมไนเตรทแก่ต้นมะม่วงนั้น ควรฉีดเพียง 1-2 ครั้ง แต่ละครั้งควรหางกันประมาณ 15-20 วัน ไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ก็ตาม เพราะหากฉีดบ่อยครั้งเกินไปจะทำให้ใบของต้นมะม่วงไหม้ได้
3. การใช้สารเอทธีฟอน (ethephon) เร่งการออกดอกของมะม่วง
เอทธีฟอน (ethephon) มีชื่อการค้าว่า อีเทรล (ethrel) อยู่ในรูปของเหลว เป็นสารสังเคราะห์ประเภทฮอร์โมน ใช้มากกับการเร่งตาดอกของสับปะรด
วิธีการฉีดพ่นสารเอทธีฟอน
 ควรทำหลังจากหมดฝนแล้ว ต้นมะม่วงต้องมีความแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นใบแก่
 ควรฉีดเพียง 2 ครั้ง แต่ละครั้งควรทำห่างกันประมาณ 10-15 วัน
 ใช้ความเข้มข้น 800 สตล. (ppm.) หรืออีเทรล 16 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 ทุกครั้งที่ฉีดพ่นต้องผสมกับยาจับเปียกใบหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพทุกครั้ง
 ควรฉีดให้ใบเปียกโชกจนหยดน้ำหล่นจากใบ
 ควรตรวจวัดความชื้นของดินที่ปลูกมะม่วงก่อน โดยตรวจในความลึก 3 ระดับ คือ 30, 60 และ 100 เซนติเมตร แล้วนำค่ามาเฉลี่ย ถ้าได้ 6-8 เปอร์เซ็นต์ ก็สามารถฉีดพ่นได้
 การฉีดพ่นสารเอทธีฟอนไม่ได้ต้องการให้มะม่วงออกดอกนอกฤดู เพียงแต่ต้องการให้มะม่วงออกดอกได้อย่างแน่นอนและสม่ำเสมอในฤดูเท่านั้น
เทคนิคการปลูกมะม่วงนั้นยังมีอีกหลายวิธี แต่เราขอแนะนำเพียงแค่ 3 วิธีนี้ก่อนเท่านั้น และอย่าลืม ถ้าหากอยากปลูกมะม่วงให้ดีมีคุณภาพนั้น มันขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่มันของผู้ปลูกเป็นส่วนมาก ส่วนเทคนิคการปลูกนั้น มีส่วนช่วยให้มะม่วงดีมีคุณภาพน้อยกว่าการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปลูกซะอีก
ที่มา : หนังสือเทคนิคการปลูกมะม่วงเขียวเสวย ของ กลุ่มหนังสือบัณฑิตเกษตรก้าวหน้า
โดย : เด็กชาย กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 17 พฤศจิกายน 2544