บทบาทของอินเทอร์เน็ตต่อเทคโนโล

บทคัดย่อ
รูปแบบการศึกษาในยุคสารสนเทศต่างจากรูปแบบในอดีตหลายประการ การเรียนการสอนในยุคสารสนเทศมีความยืดหยุ่นทั้งเวลาและสถานที่ สร้างความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนโดยไม่มีข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้และค้นพบข้อมูลอันมีค่า มีแหล่งข้อมูลที่ไม่จำกัด นักเรียนมีส่วนในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ โดยมีครูเป็น "ผู้ให้คำปรึกษา" เพื่อนำนักเรียนไปสู่การค้นพบข้อมูลความรู้ โรงเรียนเป็นเสมือนประตูสู่โลกกว้าง การประเมินความสามารถจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยดูจากวัตถุประสงค์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน การให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสทำงานกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเข้าถึงทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญทางการศึกษาเพราะ
1. เป็นเครื่องมือด้านการสื่อสารที่สมบูรณ์ ทำให้นักเรียนสามารถสื่อสารทางไกล ด้วยการซักถาม โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเนื้อหาในเว็บไซต์ขณะที่กำลังทดลองในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ หรือส่งคำถามไปยัง News Groups และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเนื้อหาจากทั่วโลกได้ ในขณะที่โรงเรียนสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน สั่งการบ้าน แจ้งวันหยุด หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
2. ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกาาสะดวกขึ้น เช่น ครู-ครู นักเรียน-นักเรียน นักเรียน-ครู นักเรียน หรือครู-ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
3. เสนอข้อมูลจริงในรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. เหมาะสมกับชั้นเรียนซึ่งผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกัน
5. ช่วยลดปัญหาความแตกต่างของวัฒนธรรม เชื้อชาติและเพศ

ที่มา : ไพโรจน์ เบาใจ, บทบาทของอินเทอร์เน็ตต่อเทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, หน้า 5-8, 2543โดย : คุณ กมลศรี ฤกษ์สมุทร, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, วันที่ 18 เมษายน 2545