เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์(กลศาสตร์)เชื่อมต่อกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์

โครงการวิจัยมุ่งพัฒนาชุดต้นแบบเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์(กลศาสตร์)เชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยหลักการของแสง หลักการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาเครื่องมือตรวจจับเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล วิเคราะห์ผล และแสดงผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
จากากรทดสอบชุดเครื่องมือพบว่าสามารถวัดได้อย่างละเอียด 1/100 วินาที ตามความถี่ของผลึกที่ใช้ในการออกแบบฐานเวลาของโปรแกรมวัดเวลา นอกจากนี้การทดสอบใช้ชุดเครื่องมือดังกล่าว ทำการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระของวัตถุเพื่อหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ 9.826 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง โดยมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 0.265/ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ทุกชนิดของการเคลื่อนที่


มาจาก: วารสารวิชาการ.ปีที่ 8. ฉบับที่ 1. พฤศจิกายน 2544.
โดย : นางสาว อุไรวรรณ เรืองดาว, มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ 27 เมษายน 2545