ช่างโลหะ

งานโลหะ เป็นงานที่หนักมาก ลักษณะการทำงานมีทั้งงานในร่มและกลางแจ้ง สถานที่ปฏิบัติงานมี

ทั้งที่ต่ำและที่สูง โดยเฉพาะงานโครงสร้างหลังคา ที่ใช้เหล็กเป็นโครงสร้างประกอบ เพราะมีความคงทน

แข็งแรงสูง แทนวัสดุต่าง ๆ เช่น ไ ม้ ซึ่งนับวันจะหาได้ยาก ลักษณะที่ดีของช่างโลหะ จะต้องเป็นผู้มีความ

ขยัน อดทน สู่งาน เป็นพิเศษ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวัสดุโลหะต่าง ๆเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ ทักษะจาก

การปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ อ่านแบบและออกแบบ คิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อ

งาน ละเอียด รอบคอบ ประณีต และประหยัด


ช่างโลหะ จำแนกออกได้ดังนี้

1. งานโลหะแผ่น

2. งานเชื่อมโลหะ

3. งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

4. งานหล่อโลหะ

โดย : นาย สิทธิพล ชลธี, เดชอุดม, วันที่ 25 พฤษภาคม 2545